poprzednia strona

strona główna


Kółko chemiczne

Ze względu na znaczne zróżnicowanie tempa rozwoju umysłowego, indywidualnych uzdolnień i zainteresowań młodzieży, nauczanie zorganizowane w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie optymalnym wykorzystać możliwości ucznia. Zawsze jest grupa uczniów, którym nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie lekcji, takich, którzy mają głód wiedzy, własne pasje, potrzebę działania, czasem w wąskiej dziedzinie. Jedną z możliwości zaspokojenia takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań w grupie mniejszej niż klasa, w ramach zajęć koła zainteresowań.

Jako nauczyciel chemii postanowiłam rozwijać zainteresowania i umiejętności młodzieży z dziedziny chemii nie tylko na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych - kółku chemicznym. Pogłębianie wiedzy chemicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia jego zainteresowań, rozwijania jego talentów i zamiłowań. Jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.

Chemia jest przedmiotem, którym stosunkowo łatwo można młodzież zainteresować. Wykonywane doświadczenia, zwłaszcza te efektowne, działają na młodzież jak magnes przyciągający uczniów na zajęcia. Rzetelna praca z nimi jest źródłem dużej satysfakcji i przynosi oczekiwane efekty.

Praca na zajęciach koła chemicznego odbywa się na dwóch poziomach: z grupą początkującą (uczniowie klas pierwszych) oraz z grupą uczniów, którzy uczęszczali wcześniej na zajęcia.
W pierwszych tygodniach działalności członkowie koła zdobywają wiedzę ogólną niezbędną do samodzielnej pracy z odczynnikami chemicznymi, szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

    Treści programu realizowanego na zajęciach koła chemicznego wykraczają poza treści podstawy programowej z chemii w gimnazjum i dostosowane są do tematyki konkursu chemicznego dla gimnazjalistów.

Celem głównym koła chemicznego jest stworzenie uczniom zdolnym wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.

Do najważniejszych celów edukacyjnych należą:

punktor

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,

punktor

Zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu,

punktor

Dostrzeganie zagrożeń środowiska naturalnego,

punktor

Umiejętność posługiwania się zdobyta wiedzą chemiczna w życiu codziennym,

punktor

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (literatura popularnonaukowa, Internet),

punktor

Rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów,

punktor

Przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego,

punktor

Wdrażanie uczniów do wykonywania doświadczeń z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności,

punktor

Integrowanie treści programu chemii z treściami typowo matematycznymi i fizycznymi.

 

Metody i formy pracy z uczniem:

Środki dydaktyczne:

Podczas pracy na zajęciach koła chemicznego uwzględniam potrzeby i oczekiwania podmiotu kształcenia czyli uczniów. wiadomości przekazuję w sposób zrozumiały dla ucznia, od zadań prostych przechodzę do złożonych, przekaz werbalny popieram odpowiednia prezentacją. Korzystam z pracowni chemicznej wyposażonej w różnorodne środki dydaktyczne. Pracę ułatwiają również najnowsze osiągnięcia techniki takie jak Internet i programy multimedialne, zwłaszcza, że uczniowie chętnie z nich korzystają.

Na zajęciach kółka chemicznego w bieżącym roku szkolnym realizuje opracowany przez siebie Program Pracy Koła Chemicznego, do którego przygotowałam szczegółowy Plan Pracy. Młodzież uczęszczająca na zajęcia koła podzielona jest na trzy grupy.

Grupa I to uczniowie, których zaciekawiła chemia Zajęcia z nimi polegają raczej na zabawie chemią. Samodzielnie pod moim nadzorem wykonują doświadczenia z serii "ciekawa chemia", projektują i wykonują pomoce dydaktyczne wykorzystując technologię komputerową . Ponadto uczestniczą  w szeregu zajęć prowadzonych w pracowni informatycznej z wykorzystaniem programów komputerowych z zakresu chemii.

Grupa II to młodzież, która rozwiązuje zadania i problemy chemiczne o podwyższonym stopniu trudności przygotowując się do prac klasowych lub olimpiady chemicznej. Dla tych uczniów przygotowałam "Zbiorek zadań z konkursów chemicznych".

Grupa trzecia to uczniowie klas trzecich, którzy powtarzają pod moim kierunkiem wiadomości i umiejętności przed egzaminem gimnazjalnym.

W ramach działalności kółka organizuję corocznie dla uczniów klas pierwszych konkurs "Mistrz chemii klas pierwszych"

Uważam, że warto zachęcać młodych ludzi do do dodatkowej pracy, ale przede wszystkim do pracy nad sobą, warto po prostu dawać im alternatywę od tej, którą mają wokół.

 

opiekun koła chemicznego p. Agnieszka Ajdys

Napisz do mnie

 


początek strony